Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov v internetovom obchode a pri práci s osobnými údajmi

Tieto zásady ochrany osobných údajov sumarizujú zásady akými sú spracúvané osobné údaje prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ dbá pri svojej činnosti na to, aby osobné údaje boli v maximálnej miere chránené, aby ich spracovanie bolo len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas.

Definície pojmov

Dotknutá osoba – každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané
E-shop – webová aplikácia s ponukou tovarov a služieb, ktoré je možné objednať
GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov zo dňa 27. apríla 2016
Obchod – prevádzkareň predávajúceho, v ktorom je možné nakúpiť tovar alebo služby
Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby
Prevádzkovateľ – osoba, ktorá určia spôsob a vymedzila účel spracúvania osobných údajov.

Informácie o prevádzkovateľovi a jeho kontakty

Osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ a jeho sprostredkovatelia.

1. Prevádzkovateľom je FYTOPHARMA, a.s. so sídlom Duklianskych hrdinov 47/651, 901 27 Malacky, IČO:35821582, pričom tento prevádzkovateľ určuje prostriedky a účel spracúvania osobných údajov zákazníkov ako aj zodpovedá za spracúvanie získaných osobných údajov.

Ak máte otázky ohľadom ochrany osobných údajov môžete nás kontaktovať:

a) telefonicky na tel. číslo 034 772 55 11,
b) e-mailom na ,
c) poštou na adrese sídla spoločnosti uvedenú vyššie,

Zoznam spracovaných osobných údajov vrátane ich účelov a právneho základu

Názov spracovateľskej operácieÚčel spracúvania osobných údajovKategória osobných údajovPrávny titul spracúvaniaDoba uloženia údajovĎalší príjemcovia
Spracovanie osobných údajov na základe  objednávkydodanie tovaru alebo poskytnutie služiebmeno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefónzmluvný vzťah – plnenie zmluvydo ukončenia doby počas ktorej je možné reklamovať tovar, t.j. dva rokyprepravné spoločnosti zabezpečujúce dopravu tovaru
Vystavovanie faktúr a ich archiváciazákonom stanovená evidenciameno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefónpovinnosť v zmysle platnej právnej úpravy10 rokovkontrola predovšetkým zo strany FS SR, SOI, Polícia SR a iných orgánov
Registrácia zákazníckeho účtuevidencia osobných údajov klienta pre ďalšie objednávky, ktoré je takto rýchlejšie možno uskutočniťmeno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefónsúhlas dotknutej osoby s registráciou5 rokovnie sú
Zasielanie noviniek e-mailomzasielanie obchodných oznámení e-mailome-mailsúhlas dotknutej osoby5 rokov, resp. do odvolanianie sú
Zasielanie noviniek SMS správouzasielanie obchodných oznámení SMS správoutelefónne číslosúhlas dotknutej osoby5 rokov, resp. do odvolanianie sú
Evidencia zákazníkov súťažekontaktné údaje zapojených účastníkovmeno, priezvisko, titul, adresa dodacia, e-mail, telefónsúhlas dotknutej osoby2 rokyFacebook Inc.
Evidencia obchodných partnerovinformácie o obchodných partneroch spoločnostimeno, priezvisko, ŠPZ automobilu, e-mail, telefónsúhlas dotknutej osoby5 rokov od poslednej obchodnej transakcienie sú
Uchádzač o zamestnanieinformácie zo získaných životopisov uchádzačov o zamestnaniemeno, priezvisko, titul, vzdelanie, e-mail, telefón, prac. skúsenostisúhlas dotknutej osoby1 roknie sú
Mzdová a personálna agendakompletné informácie o zamestnancoch vyžadovaných zákonom ako i informácie o plate, dovolenke, zdrav. stavemeno, priezvisko, titul, bydlisko, číslo dokl. totožnosti, dochádzka, informácie pre výpočet mzdy, informácie o rod. príslušníkochzákonný dôvodmax. 50 rokovprípade kontroly Sociálna poisťovňa, FR SR, zdravotné poisťovne
Evidencia reklamáciíinformácie o uplatnení reklamácie a jej vybavenítitul, meno, priezvisko, adresa, IBAN, telefón, e-mailzákonná povinnosť prevádzkovateľa3 rokyv prípade kontroly SOI
Evidencia odstúpení od zmluvyinformácie o uplatnení odstúpenia od zmluvy a jej vybavenítitul, meno, priezvisko, adresa, IBAN, telefón, e-mailoprávnený záujem prevádzkovateľa3 rokyv prípade kontroly SOI
Vybavovanie otázok zákazníkovposkytovanie informácií klientomtitul, meno, priezvisko, e-mail, telefónplnenie predzmluvných vzťahov1 mesiacnie je
Hodnotenie „Overené zákazníkmi“hodnotenie kvality poskytovaných tovarov a služieb e-shopovčíslo objednávky, e-mailová adresaoprávnený záujem prevádzkovateľajedno rázovonie je
Odovzdávanie údajov o prezeraných stránkachzvyšovanie kvality internetového obchoduIP adresa návštevníka e-shopuoprávnený záujem prevádzkovateľapo podania námietky max. 3 rokyGoogle
Odovzdávanie informácií k platbezaslanie údajov k vykonania platobnej transakciee-mail, číslo objednávky, hodnota objednávkypre účely plnenia zmluvyjednorazové poskytnutieTatra Banka, a.s.
Získavanie údajov z vyplnených dotazníkovzbieranie údajov (odpovedí) návštevníkom za účelom skvalitnenia poskytovaných služiebdefinované sú v jednotlivých formulárochsúhlas dotknutej osobydo odvolanie súhlasu max. však 2 rokyposkytovateľ napr. Google (pre Google Docs)
Informácie o prezeraných stránkach a správaní sa zákazníkov na nichSlužba zvyšuje kvalitu e-shopuIP adresa a simulácia prechádzania stránkaoprávnený záujem prevádzkovateľado podania námietky max. však 2 rokySmartlook
Kamerový záznam prevádzkyOchrana majetku prevádzkovateľaFyzická podoba, správanie, chôdza,oprávnený záujem prevádzkovateľa14 dnínie je
Vernostný programPoskytovanie zliav stálym nakupujúcimmeno, priezvisko, titul, trvalé bydlisko, e-mail, telefónsúhlas dotknutej osoby5 rokov od posledného nákupunie je

Všetky osobné údaje, ktoré získavame žiadame výhradne od Vás, nie od iných zdrojov.

Aké máte práva v oblasti ochrany osobných údajov?

Vaše právoUpresnenie práva
na informáciemáte právo na informácie, kto, ako, načo, ako dlho a podobne spracúva Vaše osobné údaje (sú to informácie zverejnené v tomto dokumente)
na prístup k údajommôžete požadovať informácie kto pristupuje k Vašim osobným údajom. Výpis z tohto práva je vo formáte, ktorý sme si ustanovili. Túto požiadavku môžete adresovať písomne alebo e-mailom.
na opravuv prípade ak sú osobné údaje neaktuálne, môžete požadovať o ich opravu, aby boli správne a mohlo sa s údajmi i naďalej pracovať
na vymazanieak nechcete aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje, môžete ho požiadať o ich vymazanie, pričom prevádzkovateľ ich vymaže. To neplatí v prípade ak tieto údaje musí spracúvať alebo archivovať podľa zákona
obmedzenie spracovaniatýka sa iba v prípade ak údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. V prípade podania námietky počas doby jej posudzovania je možné toto právo uplatniť a spočíva v skutočnosti, že v danom období osobné údaje nebudú spracúvané.
odvolanie súhlasu so spracovaníma uplatňuje v prípade jeho udelenia ak už dotknutá osoba nemá záujem aby takéto údaje podľa daného súhlasu boli ďalej spracúvané, môže súhlas odvolať a prevádzkovateľ osobné údaje už nebude spracúvať
na prenos osobných údajovpričom údaje na prenos môžete požadovať iba v prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo za účelom plnenia zmluvných či predzmluvných vzťahov
právo podať podnet na dozorný orgánv prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so Zákonom alebo Nariadením, máte právo podať podnet na príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom v Bratislave, pričom kontakt nájdete na https://dataprotection.gov.sk/

Ako je možné si uplatniť svoje práva?

voje právo si môžete uplatniť nasledovne:

a) e-mailom,
b) osobne,
c) poštou.

Prevádzkovateľ má právo požadovať od dotknutej osoby primeranú úhradu nákladov alebo žiadosti nevyhovieť ak tieto budú uznané ako zjavne neopodstatnené, neprimerané alebo z dôvodu, že sa jedná o opakujúce sa žiadosti.

Ako zabezpečujeme ochranu a ako uchovávame údaje?

Osobné údaje sú pred prístupom neoprávnených osôb, zničeniu, poškodeniu alebo strate zabezpečené v offline ako aj online režime, pričom používame náročné elektronické, organizačné a fyzické bezpečnostné opatrenia.

Používate profilovanie?

Profilovanie nie je používané.

Aké máte zásady používania malých textových súborov tzv. cookies?

Cookies sa vytvárajú pri prezeraní stránok a ukladajú sa vo Vašom počítači. Na základe nich Vás dokážeme rozlíšiť od iných používateľov a tak Vám dokážeme priniesť intuitívnejšie vyhľadávanie a obsah stránky.

Súbory cookies, ktoré získavame sú rozdelené z časového hľadiska na nasledovné:

a) dočasné, tieto obsahujú iba informácie o aktuálnej relácii prehliadača a sú vymazané automaticky po vypnutí prehliadača

b) trvalé, obsahujú informácie o preferovaných nastaveniach (napr. jazyka) alebo si uložia Vaše meno a heslo na stránku ak s tým budete súhlasiť a podobne, pričom tieto súbory sa automaticky nevymažú, ale musíte ich vymazať manuálne.

Zároveň aj podľa účelu sa cookies delia na nasledovné:

a) technické resp. funkčné cookies – (patria medzi dočasné) a obsahujú nevyhnutné informácie o stránke, jej zabezpečení a pod.

b) perferenčné – sú podstatné pre riadne fungovanie stránky, pričom obsahujú informácie o zvolenom jazyku alebo majú uložené (ak ste s ním súhlasili) Vaše prihlasovacie údaje

c) analytické / výkonnostné – identifikujú návštevníkov a získavajú o nich štatistické a analytické cookies. Vďaka týmto dokážeme zrátať počet návštevníkov alebo zásobiť sa určitým, najviac vyhľadávaným tovarom alebo znížiť jeho cenu

d) reklamné – udržiavajú prehľad o vašich návštevách stránok, prezeraných stránkach alebo produktoch, za účelom poskytovania presnejšie cielenej reklamy, pričom tieto údaje poskytujete dobrovoľne avšak tieto súbory sú trvalými súbormi, t.j. nemažú sa automaticky, ale ich vymazanie musíte uskutočniť vy

Nastavanie súborov cookies je možné vykonať v nastavaniach konkrétneho internetového prehliadača, ktorý používate ako aj na našej internetovej stránke.

Doba uchovávania cookies subjektov:

Podskupina súborov cookiesŽivostnosťPoznámka
Web stránkaReláciafunkčné
Google Analytics1460 dníAnalytický nástroj
Facebook Inc.90 dnímarketingové

Kto vo všeobecnosti má prístup k mojim osobným údajom?

K osobným údajom majú prístup zamestnanci, prevádzkovatelia, ale aj jeho zmluvní sprostredkovatelia alebo príjemcovia, ktorým môže byť napr. dopravca. Naši zamestnanci sú internou smernicou poučení a sú povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany Vašich osobných údajov. To isté platí aj o sprostredkovateľoch, s ktorými máme uzatvorenú príslušnú zmluvu.

Ktoré právne predpisy sa týkajú ochrany osobných údajov?

Ide o:

– Chartu základných práv Európskej únie
– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)
– Ústava Slovenskej republiky
– Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kto je Vašou zodpovednou osobou?

Naša spoločnosť nemá ustanovenú zodpovednú osobu, nakoľko nie je to zákonnou nevyhnutnosťou v prípade našej spoločnosti. Vaše otázky ohľadom osobných údajov môžete smerovať však priamo na našu spoločnosť.

Kto Vám zabezpečuje služby?

Správu systému (vrátane správy web stránky) FYTOPHARMA, a.s., Duklianskych hrdinov 47/651, 901 27 Malacky, krajina v ktorej sú uložené dáta: SR

Správu zákazníckych účtov (registrácia užívateľov, generovanie hesiel a pod) FYTOPHARMA, a.s., Duklianskych hrdinov 47/651, 901 27 Malacky, krajina v ktorej sú uložené dáta: SR

Vedenie reklamácií, vedenie odstúpení od zmlúv, vystavovanie faktúr, expedícia tovaru FYTOPHARMA, a.s., Duklianskych hrdinov 47/651, 901 27 Malacky, krajina v ktorej sú uložené dáta: SR

Zasielanie noviniek e-mailov (e-mailový newsletter)

a) FYTOPHARMA, a.s., Duklianskych hrdinov 47/651, 901 27 Malacky, krajina v ktorej sú uložené dáta: SR

b) The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, krajina v ktorej sú uložené dáta: USA (bez prístupu k osobným údajom bez dodatočnej autorizácie správcu účtu)

Zasielanie noviniek SMS správou (SMS newsletter) FYTOPHARMA, a.s., Duklianskych hrdinov 47/651, 901 27 Malacky, krajina v ktorej sú uložené dáta: SR

Dátové úložiská (hostingové služby)

a) Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, krajina v ktorej sú uložené dáta: SR

b) Google Ireland Limited, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, krajina v ktorej sú uložené dáta: USA (bez prístupu k osobným údajom bez dodatočnej autorizácie správcu účtu)

Spracovanie účtovnej a mzdovej agendy (zákonom stanovená povinnosť prevádzkovateľa) FYTOPHARMA, a.s., Duklianskych hrdinov 47/651, 901 27 Malacky, krajina v ktorej sú uložené dáta: SR

Môžem nakúpiť ak mám menej ako 16 rokov?

Nie. Tento e-shop je určený iba pre užívateľov starších ako 16 rokov, avšak ak ti rodič dovolil používať našu stránku vrátanie vykonania nákupu na ňom v tomto prípade môžeš nakúpiť.