Recyklácia odpadu

Zber, recykláciu a zhodnotenie odpadov z obalov našich výrobkov zabezpečuje oprávnená spoločnosť: ELEKOS